O společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o.

Společnost Trávníček-Svitavy, s.r.o. je společností zapsanou v obchodním rejstříku od 1.3.2004, která podléhá zákonnému auditu účetní závěrky, je držitelem certifikátu kvality GMP+, certifikátu ISCC.

Každoročně sestavuje účetní výkazy rozvahu a výkaz zisků a ztráty, které je povinna předkládat nejen k výše zmíněným, ale i ke komunikaci s bankovními ústavy, u nichž má společnost otevřené úvěrové linky.

Audit účetní závěrky společnosti za rok 2015 je dle zákonných povinností vyvěšen ve veřejném elektronickém Obchodním rejstříku ve Sbírce listin, kam i zde odkazujeme, audit účetní závěrky pro rok 2016 je dle kapacit auditora naplánován na červen 2017 a následně bude opět zveřejněn na stejném místě.

Doplňujeme, že Výroční zpráva vč. Zprávy auditora za rok 2016 byla zaslána na Rejstříkový soud dne 12.7.2017, publikována bude dle režimu příslušného soudu.

Daňový subjekt by předně rád poznamenal, že je u správce daně registrován od roku 2004, resp. k dani z přidané hodnoty je registrován od 10.3.2004, tedy již více než 13 let. Po celou dobu podnikání je hlavním oborem činnosti subjektu nákup a prodej zemědělských komodit, čehož si je správce daně dobře vědom.

Místní příslušnost daňového subjektu je po celé období stabilní, beze změn v sídle podnikání, v místě provozovny, apod.

Jak je správci daně (i z dlouholeté osobní známosti nejen úřední osoby p.EŠ s Ing. Miroslavem Trávníčkem a celé jeho rodiny) známo, samotný název společnosti se skládá z rodného jména společníka a dlouhodobého jednatele Ing. Miroslava Trávníčka a místa podnikání a trvalého bydliště – Svitavy. Tato, v obchodním prostředí spíše ojedinělá skutečnost – kdy společnost s ručením omezeným je přímo spjata s osobou jednatele, společníka a potažmo celé rodiny svědčí o jasném předpokladu stability, dlouholeté existence, předpokladu vize a důvěry v úspěšnost společnosti.

Dne 13.10.2016 se stala jednatelkou společnosti Ing. Michaela Valentová, jak správně sám správce daně poznamenává (a potvrzuje tak výše zmíněnou tezi o osobní známosti správce daně se společností i celou rodinou), jedná se o dceru Ing. Miroslava Trávníčka.

Vylučujeme proto jakékoliv nekalé jednání daňového subjektu – to by představovalo neúnosné reputační riziko přenášené na celou širokou rodinu.

Správce daně také za období 13 let existence společnosti provedl u daňového subjektu řadu daňových kontrol. Považujeme za důležité poznamenat, že výsledkem žádné z nich nebyla klasifikace pochybení či porušení daňové povinnosti. Právě naopak, spolupráce a součinnost daňového subjektu byla a je za celou dobu příkladná.

Za 35 let praxe v ekonomice a obchodování rostlinných komodit na tuzemském a zahraničním trhu je známa přirozená autorita a obchodní morálka osoby jednatele Ing. M. Trávníčka a společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o. Tato autorita je respektována obchodními partnery v plnění všech smluvních podmínek, které jsou zásadně dodrženy a stejně tak, a to zejména, jsou dodržovány povinnosti daňového subjektu vůči státním orgánům, kde nedošlo nikdy k žádnému neplnění či penalizaci za nedodržení zákonem daných povinností.

Tato tvrzení dokládáme přehledem odvodů plateb do jednotlivých státních institucí od roku 2004-2016 v níže uvedené tabulce, ze které je patrné, že za dobu existence společnosti bylo odvedeno do státního rozpočtu celkem téměř 16 milionů Kč:

Státní instituce Částka zaplacená příslušné státní instituci v Kč
Všeobecná zdravotní pojišťovna 876 352,00
Okresní správa sociálního zabezpečení 2 299 647,22
Daň z příjmů právnických osob 11 676 603,00
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1 073 029,00
Celkem 15 925 631,22

Tabulka 1: Přehled plateb do státního rozpočtu za roky 2004-2016

Tabulka vychází z podkladů, které si společnost vyžádala právě od příslušných státních institucí, tedy o výpisy z evidenčních účtů společnosti vedených u jednotlivých státních institucíi.

Daňový subjekt si po celou svoji existenci plnil bezvýhradně svoje povinnosti vůči státnímu rozpočtu, vůči svým obchodním partnerům i bankovním ústavům.

Potvrzení o bezdlužnosti OSSZ a VZP má daňový subjekt také k dispoziciii.

Je třeba doplnit, že společnost pracuje s úvěrovými prostředky od 3 bank v celkové výši 18 mil. Kč. Tyto prostředky jsou avalovány osobními směnkami a rovněž zastaveným rodinným domem společníka a bývalého jednatele Ing. Miroslava Trávníčka. Tyto kroky nebude dělat společnost, která chce podvádět, ale ta, která má kredit u bank a dlouhodobou vizi svého podnikání.

Daňový subjekt za dobu 13 let nikdy ve svém podnikání nepoužil podvodné praktiky k dosažení prospěchu své firmy, Ing. Miroslav Trávníček je v předmětném období jediným zaměstnancem, který zobchodoval v roce 2015 – 39 236 tun a v roce 2016 celkem 21 428 tun rostlinných komodit. Není příjemcem žádných dotací, nepořizuje nové investice, nekupuje žádné budovy či stavby ba ani pozemky k rozšíření svého businessu.

V 59 letech, kdy je bývalý jednatel na sklonku své pracovní kariéry, považuje toto obvinění jako snahu znehodnotit a pošpinit jeho práci.

Ponecháváme na zvážení každého rozumného jednotlivce, zda rodinná společnost s historií 13 let a osoba Ing. Trávníčka oplývající vysokou prestiží v obchodních vztazích v tuzemsku i zahraničí, s bezchybnou platební i obchodní morálkou, 35 let se pohybující ve stejném oboru, bude podstupovat podvodné praktiky a riskovat pověst celé rodiny i celoživotní práce.

Poznámka: Tyto informace jsme podávali v rámci odpovědi na „Výsledek kontrolního zjištění“ Finančního úřadu ve Svitavách r. 2017. Přes veškeré snahy o záchranu je však společnost v insolvenci. Insolvenční řízení je zcela veřejné, proto přikládáme i odkaz na to, jak probíhal boj v rámci insolvenčního řízení. Ani tak jsme nechtěli nechat společnost, evidentně zlikvidovanou Finanční správou, padnout…

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=9E525A4513274B60B3DEC5EE6666B84A

2 komentáře u „O společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o.“

Napsat komentář