Závěrečná řeč k odvolání k Rozsudku na Vrchním soudě dne 25.1.2021, která nemohla být přečtena

Vážený senáte,

v průběhu celého řízení konstantně a zcela konsistentně upozorňuji společně se svým obhájcem Mgr. Venclem na hrubá porušení zákonů České republiky, Ústavy České republiky i Listiny základních práv a svobod, a to ze strany orgánů činných v trestním řízení i soudů okresních i krajských vůči mé osobě.

Všechna má podání jsou obsažena ve spise, na tomto místě však považuji za důležité velmi stručně shrnout ta nejzásadnější:

Ostře se vymezuji proti přípravnému řízení a postupům vyšetřovatele x a uvedu zejména body, které ovlivňují a zatěžují celý proces:

 • Jeho osobní invektivy vůči mé osobě
 • Jeho lživé fabulace a jejich průběžné ad hoc změny během „vyšetřování“
 • Jeho zjevná neznalost zákona o DPH
 • Jeho zjevná neznalost obchodních praktik na trhu s komoditami
 • Jeho evidentní zaujatost a podjatost vůči mé osobě

Tyto pak dále bezmyšlenkovitě a bez přezkoumání přebírá i státní zástupce JUDr. x Námitky proti přípravnému řízení a tendenčnímu postupu vyšetřovatele a námitky proti tvrzení obžaloby je součástí spisu a bylo založeno osobně dne 3. 10. 2019.

Vyjádření k procesu

 1. Není mezi účastníky procesu rovnost před zákonem
 2. Nemáme rovnost zbraní
 3. Neexistuje presumpce neviny
 4. Neexistuje právo na spravedlivý proces
 5. Neexistuje právo na obhajobu
 6. Neexistuje právo na zákonného soudce

Vyjádření k meritu obžaloby

 1. Zcela a zásadně odmítám a rozporuji obžalobu i rozsudek Krajského soudu v Pardubicích, který je kombinací jen mechanického přepisu nesmyslné obžaloby, a bohužel dalších pochybných závěrů). Odmítám je jako celek, stejně tak i ve všech detailech, včetně jednotlivých bodů, považuji je za zcela nesmyslné, účelové a lživé.
 2. Namítám a upozorňuji na podjatost a zaujatost vyšetřovatele a státního zástupce, kteří prokazatelně jednali a jednají v úzké spolupráci a ve vzájemné osobní provázanosti bez jakéhokoliv objektivního opravného mechanismu.
 3. Z provedeného dokazování (výpovědi, výslechy, odposlechy, listinné důkazy) jednoznačně vyplývá, (cituji):
  1. že jsem nikdy nebyl „organizátorem žádných karuselových řetězců za účelem krácení daní a poplatků“, jedná se o tvrzení, které státní zástupce p. x ničím nedoložil, ale pouze verbálně opakuje bez předložených důkazů.
  2. že jsem nikdy „nevytvářel žádné podvodné řetězce“, ani jsem „k tomu nikoho nenaváděl ani o to nikoho nežádal“
  3. že jsem nikdy „nezařadil do skupiny propojených právnických osob žádné společnosti v postavení „missing tradera““
  4. že jsem „nevytvářel, ani jsem jiné osoby nenaváděl vytvářet, zakládat či nakupovat společnosti, natož společnosti, které by měly působit jako „missing tradeři“ či společnosti neodvádějící DPH“.
  5. že jsem v řešených obchodech nikdy nebyl „prvodovozcem řepkového oleje do České republiky“, ale vždy jsem zboží nakupoval od tuzemského dodavatele za nákupní cenu včetně DPH a zcela v souladu se zákonem o DPH jsem musel nárokovat DPH na vstupu. Nikdy společnost Trávníček-Svitavy, s.r.o. neporušila neutralitu DPH.
  6. že jsem žádným způsobem neporušil své daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu České republiky. Od tohoto tvrzení již upustil finanční úřad a jeho snahou je daňový spor odložit a počkat na rozhodnutí v trestním řízení. Odvolací řízení u OFŘ probíhá od roku 2017!
  7. že jsem dbal na to, aby si mí obchodní partneři plnili své daňové povinnosti. To je naprosto zřejmé z mnoha telefonních odposlechů a listinných důkazů, kdy žádám všechny dodavatele o předání tvrzení o DPH a jeho úhradě do státního rozpočtu ČR.
  8. že jsem nikdy žádného obchodního partnera nenabádal k tomu, aby porušoval daňové povinnosti vůči státnímu rozpočtu České republiky. Právě naopak.
  9. Při své obchodní činnosti jsem kladl důraz na férové obchodování, obchodování bez podvodů a důraz na plnění daňových povinností. Toto moje přesvědčení prochází, jako červená linie, také všemi mými odposlechy.
  10. Do obchodních vztahů jsem vstupoval v dobré víře a zcela přesvědčen o férovosti a poctivosti svých obchodních partnerů. Měl jsem-li podezření na jakoukoliv nekalost, obchodování jsem ukončil či ani nedovolil jeho započetí. O tom svědčí i odposlechy, či emailové komunikace.
  11. Nikdy jsem nikomu „nediktoval cenu“, za jakou bude obchodovat – tedy nakupovat či prodávat. Z odposlechu je zřejmé, že ani x, x či x jsem žádnou cenu nediktoval.
  12. Není pravda, že bych neměl „zájem o kvalitu obchodovaného zboží“. Skladníkem p. x a majitelem x, s.r.o. p. x bylo potvrzeno, že z každé cisterny byl odebrán vzorek oleje a ponechán cca. 1 měsíc v úschově.
  13. Není pravdou, že by docházelo k „formálnímu přečerpávání“ zboží. Soudu byl předán exelový seznam dle měsíců od 8/2015 do 30.6.2016, které vyvrací lživou interpretaci státního zástupce. Skladová evidence byla vedena i v místě vykládky a nakládky v x.
 4. Nastínil jsem soudu dlouhodobost svého působení v oboru se zemědělskými komoditami, již od r. 1980, a to v pozicích účetní, vedoucí plánování a statistiky, vedoucí účtárny a po revoluci, v letech 1990-1998 jako ředitel ZZN Svitavy, poté jako fyzická osoba Ing. Miroslav Trávníček a od r. 2004 ve společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o.
 5. Společnost ZZN Svitavy a Trávníček-Svitavy, s.r.o. jsem vedl po celou dobu jako řádný hospodář, plnil jsem veškeré povinnosti vyplývající ze zákona, vůči finančnímu úřadu, OSSZ, VZP, celnímu úřadu, ÚKZUZ, certifikačním autoritám GMP+, ISCC a po splnění požadavků také auditu účetní uzávěrky. Vůči žádnému ze svých dodavatelů jsem neměl žádné závazky po lhůtě splatnosti. Výkazy společnosti byly pravidelně a včas zasílány do Sbírky listin Obchodního rejstříku.
 6. Společnost Trávníček-Svitavy, s.r.o. byla oceněna v r. 2015 dokonce jako jedna z TOP 100 společností v České republice.
 7. Společnost Trávníček-Svitavy, s.r.o. obchodovala za účelem dosažení, zajištění a udržení zisku, nikoliv podvodného vylákání DPH. Společnost Trávníček-Svitavy, s.r.o. od svého založení 1.3.2004 do 19.7.2016 nevybírala finanční prostředky z účtu společnosti pro vlastní potřebu a za dobu svého podnikání vytvořila vlastní zdroje ke konci roku 2015 ve výši 28,326 mil. Kč. Nikdy nepobrala ani nežádala žádný dotační titul z veřejných rozpočtů.
 8. Měsíční obrat firmy byl okolo 50 mil. Kč, které hradila právě ze svých vlastních zdrojů a částečně z úvěrových linek od bank. Ekonomická situace mé firmy byla ve velmi dobré kondici, o čemž svědčí zájem bank o aktivní účast úvěrového financování a stabilního výhledu dosažených hospodářských výsledků.
 9. Všechny obchody spol. Trávníček-Svitavy, s.r.o. jsou řádně zaúčtovány v účetnictví společnosti, jsou řádně vykázány v tvrzeních o DPH, a od 1.1.2016 také řádně uvedeny v povinném výkazu finanční správy, v kontrolním hlášení.
 10. Zdůraznil jsem, že jsem se nikdy nedopustil žádného trestného činu, a že do všech obchodů jsem vstupoval v dobré víře. Podanou obžalobou a celým tendenčním vyšetřováním se jedná o kriminalizaci běžné obchodní činnosti.
 11. Svoji práci jsem odváděl veškerý svůj čas, kdy mé pracovní dny byly dlouhé cca 11 hodin i více, včetně podstatného času o sobotách a nedělích.
 12. Jak vyplývá z informací získaných až v průběhu řízení ze spisu finančního úřadu a Policie ČR, stal jsem se obětí dobře organizované slovensko-české skupiny osob, která působila na území ČR a v povědomí finanční správy a pravděpodobně i Policie ČR dlouhodobě. Toto vyjádření znovu opakuji a zdůrazňuji!!! O tom, že bych snad měl být součástí podvodného řetězce jsem v době obchodování NEVĚDĚL a ani VĚDĚT NEMOHL!!! Podvodné firmy a osoby jsem neznal, jako ani ony neznaly mne! To vše vyplývá z důkazů obsažených ve spise! Co je však zarážející, je to, že všechny tyto informace měla Policie i finanční správa, přesto pachatelé trestné činnosti si pobíhají na svobodě a k soudu s mojí osobou chodí jako důvěrohodní svědci!
 13. Spol. Trávníček-Svitavy, s.r.o. vyzvala správce daně, aby jmenovitě uvedl obchodní partnery, kteří porušili daňové povinnosti a v jakém rozsahu tyto společnosti poškodily státní rozpočet.
  1. Správce daně odpověděl, že z Výsledku Kontrolního Zjištění (dále „VKZ“) jasně vyplývá, u které společnosti správce daně zjistil chybějící daň a která společnost v řetězci obchodování s řepkovým semenem porušila své daňové povinnosti. Na str. 13 VKZ správce daně uvádí missing tradera spol. x, s.r.o.., firma, která dluží finančnímu úřadu na DPH 52 mil. Kč.
  2. Závěrečné konstatování správce daně k obchodování s řepkovým semenem od spol. x, s.r.o. a x, s.r.o. na str. 23 VKZ zní jasně: „Skutečnosti vyšlé najevo svědčící o existenci daňového podvodu tak, jak je popsal správce daně výše, však nejsou kladeny daňovému subjektu, tedy společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o. k tíži a jsou uváděny pro vykreslení charakteru obchodů mimo sféru daňového subjektu.“
 14. Rovněž na str. 102-103 správce daně uvádí missing tradery x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o. a x, s.r.o.. Jedná se společnosti, které mají milionové nedoplatky na daních vůči správci daně.
  1. Závěrečné konstatování správce daně k obchodování s řepkovým olejem ve všech dodavatelských řetězcích za období od srpna 2015 do července 2016 na str. 78 VKZ zní jasně: „Skutečnosti vyšlé najevo svědčící o existenci daňového podvodu tak, jak je popsal správce daně výše, však nejsou kladeny daňovému subjektu, tedy společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o. k tíži a jsou uváděny pro vykreslení charakteru obchodů mimo sféru daňového subjektu.“
 15. Není mi vůbec jasné, z čeho byla vyčíslena škoda a jak jsem ji měl údajně způsobit. Pachatelé trestné činnosti nebyli stíháni a chodí po svobodě. V rozsudku soud převzal od obžaloby bez přezkoumání seznam faktur vystavené mými dodavateli na společnost Trávníček-Svitavy, s.r.o., Jak, ale bylo v účetnictví společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o. prokázáno, všechny faktury byly mým tuzemským dodavatelům uhrazeny včetně DPH. Jestli u někoho došlo ke škodě, tak je to právě u osoby M. Trávníčka a společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o., které stát prostřednictvím FÚ Svitavy zadržuje finanční prostředky ve výši 24 mil. Kč a to se stalo důvodem kriminalizace mé osoby a mé společnosti, aby nedošlo k této vratce nadměrného odpočtu.

Vyjádření k rozsudku Krajského soudu v Pardubicích

Rozsudek Krajského soudu v Pardubicích je šokující.

Jak je vůbec možné, že je někdo zatčen, držen 8 měsíců ve vazbě, zničena jeho společnost, zničena jeho celoživotní práce, zničen jeho život, byl obžalován a vláčen po soudech na základě domněnek, nesmyslů a lží uvedených policejním orgánem a státním zástupcem, aby pak u hlavního líčení bylo prokázáno, že žádný skutek z uvedené obžaloby se nestal. Ale, aby soud učinil obžalobě zadost, změnil celý skutek tak, aby určil, že soud DOVOZUJE, že jsem měl být snad srozuměn s tím, že se v obchodních transakcích mělo jednat o podvod!!!

V dalších bodech se vyjádřím k tomu, co se uvádí v rozsudku krajského soudu.

 1. Kvituji, že soud uvádí: „Krajský soud rovněž nezpochybňuje obhajobu všech tří obžalovaných, že neexistuje jediný důkaz přímý, který by usvědčoval jak obžalovaného Ing. Miroslava Trávníčka, případně obžalovaného x, eventuálně obžalovaného x v tom smyslu, že jsou osobami, které by reálně vytvářely účelový řetězec napojených firem směřující ve svém důsledku ke zkrácení daně z přidané hodnoty.“ Je tedy evidentní, že soud vylučuje a popírá celou podanou obžalobu. S ostatními body rozsudku ale zásadně nesouhlasím, nemají žádnou oporu ani ve spise.
 2. Ohledně obchodů s řepkovým semenem: soud na straně 117 rozsudku uvádí: „Srozumění s uvedeným daňovým podvodem lze podle názoru krajského soudu dovodit i u obžalovaného Ing. Miroslava Trávníčka. Zde krom výpovědi svědka x, který se k jeho osobě vyjádřil, jakož i k výpovědi svědka x, lze připomenout, že Ing. Miroslav Trávníček byl zkušeným obchodníkem v oblasti zemědělských komodit, v regionu se pohyboval jako obchodník dlouhou řadu let, a to jsou podle názoru krajského soudu okolnosti, které dokládají minimálně jeho srozumění s tím, že předmětný obchod je tímto daňovým podvodem zatížen.“
 1. Není mi jasné, z čeho tak soud vychází. Soud „zapomněl“ do protokolu uvést, že svědek x se k výslechu u soudu přes výzvy nedostavil a musel být k výslechu předveden Policií, jeho výpověď je značně nevěrohodná a naopak svědčí o tom, že se daňových podvodů dopouštěl právě on. To také dosvědčil i p. x, který se sice k soudu dostavil, ale soud opět zapomněl poznamenat, že p. x na místě odmítl vypovídat. Na dotaz soudu proč odmítá vypovídat odpověděl, že „nechce vypovídat, aby nevystavil trestnímu stíhání x“. Další výpovědí svědčící o způsobech podnikání p. x podal (resp. byla čtena výpověď) x.
 2. O tom, že bych byl jakýmkoliv způsobem srozuměn já o tom, že se jednalo o „daňový podvod“ se ani jeden z nich vůbec nezmínil. Ani nemohl, protože jsem o tom neměl žádné tušení, x a x jsem nikdy neviděl a neznal. O tom, jaké společnosti a jak byly „do řetězce zahrnuty“, jsem se dozvěděl až ze spisu finančního úřadu a policie dlouho poté,co mi bylo sděleno obvinění. Já jsem pouze nakoupil u tuzemského dodavatele (zde můj obchodní případ začal) a prodal tuzemskému odběrateli (a zde obchodní případ skončil).

Soud asi zapomíná, že samotná okolnost, že jsem byl „zkušeným obchodníkem“ neznamená a ani nemůže znamenat, že nutně musím být srozuměn s jakýmkoliv nekalým obchodem či praktikou, které se dopouští jiné osoby na trhu. Naopak, takové hodnocení soudu považuji za skandální, soud kriminalizuje soukromé podnikání, z vyjádření soudu lze vyvodit, že se snad domnívá, že každý, kdo podniká dlouho, musí být nutně podvodník!!!

 1. Jak konstatoval i finanční úřad v rámci své zprávy, podvod byl v řetězci obchodování s řepkovým semenem spáchán mimo sféru společnosti Trávníček-Svitavy, s.r.o., finanční úřad uvádí, a i soud naznačuje, že těmito osobami dopouštějící se podvodného jednání jsou x (to vyplývá i z výpovědi x a x), x a x, avšak orgány činné v trestním řízení, pokud je mi známo, žádné kroky proti osobám x a x nekonají. Tito si vesele dále běhají po svobodě.
 1. Ohledně obchodování s řepkovým olejem, soud uvádí, cituji „oba obžalovaní, jak Ing. Miroslav Trávníček, tak i x nesporují, že k uvedeným obchodům docházelo v rozsahu zde specifikovaném. I v tomto případě došlo k vytvoření řetězce právnických osob, jejichž záměrem bylo primárně zrealizovat zkrácení daně z přidané hodnoty, popřípadě neoprávněně vylákat výhodu na této dani. Ani v tomto případě se podle názoru krajského soudu, v souladu s prezentovanou obhajobou, nepodařilo prokázat, že by obžalovaný Ing. Miroslav Trávníček, eventuálně obžalovaný x byli osobami, které by uvedený řetězec vytvářeli, popřípadě, že by jej nějakým rozhodujícím způsobem řídili. Nebylo pochyb však o tom, že se prostřednictvím svých osob, potažmo jimi představovaných firem do uvedeného řetězce zapojili a podíleli se na něm.“
  1. To, co soud dovozuje je lež. Znovu opakuji, že v době obchodování jsem o žádném podvodném řetězci neměl žádné povědomí a ani jsem ho mít nemohl. Nakupoval jsem od tuzemského dodavatele, tomu jsem uhradil cenu včetně DPH a přesně dle zákona o DPH jsem toto nárokoval zpět. Zboží jsem prodal tuzemskému či zahraničnímu odběrateli.
  2. Důkazem mé trestné činnosti je dle soudu “v daném případě jsou obžalovaný Ing. Miroslav Trávníček i obžalovaný x zkušení obchodníci na trhu se zemědělskými komoditami a již z tohoto samotného faktu by bylo možno dovodit jejich srozumění, že takto složitě koncipovaný obchod nelze považovat za běžnou obchodní transakci, ale spíše dokládá minimálně vážné podezření na útok vůči daním, konkrétně dani z přidané hodnoty.“
  3. Neexistuje žádný důkaz o tom, že bych komunikoval s missing tradery, ani že by s nimi komunikoval x. Nebyl předložen žádný důkaz o tom, že by x nabádal svého dodavatele k zařazení missing tradera. Takový důkaz ani existovat nemůže, protože není. Neexistuje a ani nemůže existovat ani žádný důkaz o tom, že jsem věděl o samotné existenci „missing traderů“, či jejich rolích.
  4. Nevím, z jakého důkazu soud vychází, jak jsem měl být srozuměn s tím, že je obchod „složitě koncipovaný“. Neexistuje a ani nemůže existovat jediný důkaz, že jsem věděl o tom, že jsou do řetězce zapojeny „missing tradeři“, či jaká má být jejich úloha. O těchto společnostech jsem nikdy neslyšel, poprvé až 19.7.2016, když mi bylo předáno obvinění. V prvním výslechu na Policii jsem také uvedl, že nevím, co znamená missing trader.
  5. Nevím, z čeho soud dovozuje, že jsem měl vědět, že je obchod „složitě koncipovaný“. Nakupoval jsem od svého tuzemského dodavatele, je logické, že můj dodavatel měl svého dodavatele, ale kdo jím byl, či jaký byl fakturační tok, jsem nevěděl, ani jsem ho nezjišťoval. V obchodu s komoditami je běžné, že se nakupuje a prodává v různých paritách, přesně tak, jak uvedli např. svědci, x, x, x a další. Ostatně je více než zajímavé, že i tyto obchodníky lze nepochybně považovat za zkušené, evidentně s řepkovým olejem obchodovali dlouhodobě, na různých stupních dodavatelsko-odběratelského řetězce včetně i mimo obchodní případy, které uvádí soud, avšak tyto osoby policie, státní zastupitesltví a soud nijak nekriminalizují.
  6. Za skandální považuji, že soud dále uvádí: „Rozhodující roli v tomto řetězci tvoří svědci x, x, případně svědek x, přičemž v jejich případě se jedná o osoby, které představují nikoliv jednu, ale zpravidla více firem, a to za situace, kdy některá z předchozích firem se dostává do obtíží, zejména s orgány finanční kontroly a daňové kontroly a v takovém případě bezprostředně poté tuto společnost v potížích nahrazují společností novou. Podle názoru krajského soudu role těchto osob je třeba považovat za podstatné v tomto konkrétním daňovém podvodu.“ Tímto označení pachatelů trestné činnosti končí. Žádné kroky, pokud je mi známo, proti nim nejsou dodnes orgány činnými v trestním řízení učiněny a tito vesele pobíhají dále po svobodě.
  7. Podobně vypověděli i někteří svědci, kteří vypovídali pře soudem, že byli trestnou činností osobami jako x, x, x, x také poškozeni, a to v jiných obchodních případech, minimálně již v letech 2013-2014. Dokonce vypověděli, že bylo podáno trestní oznámení, to však bylo Policií odloženo. Policie tedy měla již minimálně o podezření na páchání tresténé činnosti těchto osob informace dávno, nevěnovala jim a dodnes nevěnuje žádnou pozornost. Podobně uvádí i finanční úřad ve VKZ, že např. x je finančnímu úřadu „dobře znám“ již z dřívějších podvodných obchodů např. se zlatem a stříbrem! Přesto nechala takovou osobu dále podnikat v ČR bez jakéhokoliv postihu. Já jsem se tyto informace dozvěděl až ze spisu, VKZ a z výslechů v přípravném řízení.
  8. Zejména zajímavé postavení má x, majitel spol. x, který jak bylo prokázáno, obchodoval s osobami jako x a x dlouhodobě a znal se s nimi i osobně, minimálně od roku 2013, i s komoditami např. řepkové semeno, v mnohamilionových obratech. Smluvní podmínky v uvedených obchodech s řepkovým olejem dojednával právě s p. x p. x, stejně tak podepisoval smlouvy se společnostmi, které x či x zastupoval, včetně nákupních smluv na řepkový olej. x není a nikdy nebyl v hledáčku policie. Zajímavé také je, že ze zajištěných důkazů vyplývá, že naprosto shodný obchodní případ s řepkovým olejem byl ze společnosti x prodáván velké společnosti x a to minimálně od března 2015 se stejnými dodavateli. Těmto obchodům vůbec není Policií ČR věnována žádná pozornost. Tyto informace jsme také zjistili až ze spisu a z elektronických důkazů.
  9. Kladu si otázku, jak je možné, že jsem takto selektivně kriminalizován právě já a p. x, navíc z činů, kterých jsme se nedopustili?
  10. Soud dále uvádí: „minimálně z okolnosti, jakým způsobem a s jakou četností docházelo k obměnám jednotlivých obchodních partnerů v řetězci těchto uvedených firem, lze podle názoru krajského soudu dovodit, že obžalovaný Ing. Miroslav Trávníček i obžalovaný x, museli mít minimálně vědomost o tom, že tento postup neodpovídá běžným obchodním transakcím, když navíc nelze odhlédnout od té skutečnosti, že sice dochází ke změnám právnických osob ve struktuře řetězce těchto firem, ale ve své podstatě nedochází k žádným zásadním změnám, co se týče personálního obsazení, po celou dobu dochází ke komunikaci primárně s x a x.“ I proti tomuto vyjádření se zcela ohrazuji. S x jsem nikdy nekomunikoval, ani jsem ho neznal a neznám. x jsem také neznal ani jsem s ní nijak nekomunikoval, než se sama dostavila do areálu v x a skladník mi volal, že se zde nějaká paní objevila. Toto se stalo až 13.4.2016. Ze spisu dále vyplývá, že jsem s ní nikdy neřešil objednávky či ceny či smluvní podmínky. Nikdy se nezmínila o tom, že by v řetězci měl být snad zahrnut nějaký „missing trader“ jak je uvedeno ve spisu. To prokazují i odposlechy. Žádná společnost nemá informace o tom, kolik firem je v dodavatelsko-odběratelském řetězci, nemá žádné prostředky, jak toto zjistit. Představa o tom, že nákup a prodej zboží probíhá vždy od primárního zdroje ke konečnému spotřebiteli je úplně mimo realitu a značí, že soud vůbec nemá představu o reálném obchodním světě. Samotný fakt, že v dodavatelsko-odběratelském řetězci může existovat více firem, nezakládá žádné povědomí o nutné existenci daňového podvodu!!!
  11. Je-li jako důkaz mého tzv. „Srozumění s daňovým podvodem“ uvedeno předložení tzv. „mapy obchodů“ či „rozsáhlý graf“ jak uvádí soud, pak je toto zcela mimo realitu, protože mapu jsme vypracovali až dlouho poté, co jsem byl obviněn a až dlouho poté, co jsem prostudoval spis finančního úřadu a různých výslechů PČR. Mapa je jen přepisem toho, co tvrdí sám finanční úřad a policie ČR, nikoliv já. Je to pouze grafická projekce všech informací získaných ze spisů ex-post. V době obchodování ani dlouho poté jsem vůbec neměl tušení o tom, k čemu v obchodním případu mělo dojít. Z mé strany šlo v době obchodování o nákup od tuzemského dodavatele a prodej tuzemskému či zahraničnímu odběrateli, o žádných nekalých paktikách jsem neměl ani tušení.
  12. Dále soud uvádí: „Byli-li ve vztahu ke skutku pod bodem II vyslechnuti jednotliví zástupci společností, kteří zde figurovali v rámci uvedeného řetězce, ať již se jedná o společnosti x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., x, s.r.o., pak se ve svém souhrnu jedná o typické takzvané missing tradery, jejichž jediným úkolem bylo zapojit se do uvedeného podvodného řetězce směřující vůči zkrácení daně z přidané hodnoty.“ A dále soud uvádí: „Nezaměnitelnou a ve své podstatě i nenahraditelnou roli lze spatřovat v osobě obžalovaného x, který pro společnost obžalovaného Ing. Miroslava Trávníčka vytváří roli takzvaného nárazníku, buffera, který odděluje společnost Ing. Miroslava Trávníčka od již zmíněných podezřelých firem, které nevykazují reálně jakékoliv jiné obchodní transakce, kromě zmíněných podvodných.“ Ani toto tvrzení není pravdivé. I finanční úřad uvádí, že společnosti x, x, x, x či x v žádném případě nepůsobily v roli „missing tradera“, jak uvádí soud, ale samy se aktivně zapojily do „řetězce“ a byly to právě ony, resp. jejich zástupci – x, x, x, x, x, kteří daňový podvod způsobili. Ostatně to zcela vyplývá i z jejich výslechů, kde to sami potvrzují. Společnosti x, x, x, x a x jsou finančním úřadem označeny jako „missing tradeři“. Opět se zcela odvolávám na vyjádření daňového experta Ing. Goláně a jeho analýzu celého „řetězce“ z pohledu zákona o DPH. Ve zkratce lze uvést, že výklad finančního úřadu o trojstranném obchodu, pojmenování missing traderů atd. je chybné a není v žádném případě v souladu se zákonem o DPH.
  13. Dále soud uvádí další nepravdu: „Sám obžalovaný Ing. Miroslav Trávníček připouští pochybení vztahující se ke společnosti x, s.r.o. a tam ve své podstatě z části připouští svůj díl viny a v této souvislosti lze připomenout výpovědi svědků x, x, x a x, kteří dokumentují, jakým způsobem společnost x, s.r.o. do uvedených obchodů vstoupila a jakým způsobem reálně působila.“ V případě x jsem nepřiznal žádný svůj podíl viny, pouze jsem uvedl, že jsem jí uhradil kupní cenu před tím, než byla registrována k DPH. V souvislosti se zákonem o DPH tak však bylo dodávkou řepkového oleje mé společnosti dosaženo 1 mil. Obratu povinného pro registraci DPH a plátcem se tak stala ex lege – zde se plně odkazuji na právní názor a odborné stanovisko Ing. Tomáše Goláně – Dokumenty Ing. Goláně přikládám jako nedílnou součást této mé závěrečné řeči. O tom, jak interně funguje společnost x jsem neměl a ani nemohl mít v době obchodování žádné povědomí. Naopak, svěděk x přesně vypověděl, že jsem po něm požadoval doložení registrace k DPH a zaslání opravených dokladů. Stejně tak je prokázáno, že jsem mu předal telefonní číslo na E. Š., pracovnici finančního úřadu Svitavy, aby jí zodpověděl dotazy ke společnosti x. Tyto dotazy FÚ přišly až dávno poté, co jsem spolupráci se společností x ukončil. Je neuvěřitelné, že důkazy evidentně prokazující mou nevinnu jsou obraceny soudem proti mně.
 2. V rámci šetření byla učiněna policií řada úkonů, které měly prokázat „trestnou činnost mé osoby“ – např. sledování účtů mých i mých rodinných příslušníků, provedení domovních prohlídek, výslechy desítek osob, sledování osob a věcí, psychický nátlak prostřednictvím vazebního stíhání, mediální lynč, dlouhodobé odposlouchávání, byl pořízen tzv. „Znalecký posudek počítačů a ostatních elektronických zařízení“ atd. Policie vyvinula skutečně ohromné prostředky k tomu, aby se pokusila dokázat, že jsem páchal trestnou činnost tak, jak slepě přebírá i obžaloba. Nic z toho se však nepotvrdilo, naopak bylo těmito úkony jasně vyvráceno.
  1. Např. S ohledem na tzv. Znalecký posudek je předně třeba uvést, že toto pouhé stažení dat za cca 900 tisíc Kč je absolutně nepoužitelné, nepřehledné a těžko zpracovatelné. Přesto jsme se pokusili vlastními silami projít tyto důkazní prostředky a nálezy (zcela jistě ne ve vyčerpávajím objemu) jsme založili do spisu. Jen namátkou uvádím, že z elektronických listinných důkazů v počítačích x byly nalezeny dokumenty, že x obchodovala s nejrůznějšími komoditami (víno, cukr, betonářská ocel, atd.) již minimálně od roku 2009, a že měla minimálně kontakty na osoby napojené na vysoké politické kruhy Slovenské republiky, např.:
 • x
 • x
 • Byly také nalezeny četné dokumenty dokazující, že x a spol. obchodoval s řepkovým olejem v naprosto stejném „režimu“ již minimálně od začátku roku 2015!

Tyto elektronické důkazy však policejní orgán neanalyzoval vůbec.

 1. Naopak je evidentní, že z mého počítače nebyly zajištěny žádné elektronické důkazy prokazující jakoukoliv moji trestnou činnost či srozumění s ní. Byla vynaložena obrovská částka daňových poplatníků ČR k tomuto „znaleckému posudku“. Z arogantního výslechu u soudu znalce x vyplývá, že nešlo o žádný znalecký posudek, ale o pouhé „stažení dat na datový nosič“ ze všech zabavených zařízení. Jak sám x uvedl, zpracování těchto dat neprováděl a ani je nevyhodnocoval. Otázkou je, kdo tedy dělal vyhodnocení těchto dat a k čemu došel? Jaké kroky pak podnikl? O tom spis mlčí.
 2. Dále se musím vyjádřit k odposlechům. Policejní orgán a státní zástupce mi po celé vazební stíhání a ještě i dobu po něm znemožnili přístup k odposlechům, které však hodnotili jako klíčové důkazy k prokázání mé údajné trestné činnosti a byly důvodem prodlužování vazebního stíhání. Odposlechy mi nemohly být zpřístupněny, neboť dle policisty x i státního zástupce x probíhalo jejich vyhodnocování a přepisy. Odposlechy jsem převzal až v dubnu roku 2017 a to v naprosto nezpracovatelné a nepřehledné podobě na nosičích CD a Blue Ray, uvedený postup k jejich přehrávání nefungoval. Žádné přepisy ani označení důležitých hovorů nebyly přiloženy a nebyly mi vydány ani přes opakované výzvy. Přesto jsme vlastními silami tento extenzivní materiál prošli a analyzovali. Nosič mých hovorů obsahuje cca 2230 telefonních hovorů v období 24.3.2016 – 18.7.2016, včetně hovorů s mým daňovým poradcem. Policie vyvinula skutečně enormní úsilí k tomu, aby odposlechy využila k prokázání mé údajné trestné činnosti, a je naprosto nemyslitelné, že by v takovém objemu hovorů, pokud bych býval skutečně pachatelem trestné činnosti, toto nevyšlo z tak objemného materiálu jasně najevo. Stal se však pravý opak a z odposlechů jednoznačně vyplynulo, že jsem žádnou trestnou činnost nepáchal, naopak jsem dbal na serioznost a poctivost svých partnerů a obchodních případů. Uvádí-li soud, že „Z realizovaných odposlechů lze mimo jiné dovodit též skutečnost, že obžalovaný Ing. Miroslav Trávníček, ale i obžalovaný x byli minimálně srozuměni s tím, že dochází ke koloběhu zboží mezi jednotlivými firmami a že i jednotlivé firmy jsou v tomto řetězci účelově nahrazovány.“, není mi vůbec jasné, z čeho soud vychází. Z žádného hovoru totiž nevyplývá, že by mělo jít o „koloběh“ zboží, naopak, to ostatně vylučuje i sám soud. Ani mi není jasné, z čeho soud DOVOZUJE, že jsme byli srozuměni, že a jaké firmy jsou „účelově nahrazovány“! V obchodním světě je zcela běžné, že dochází ke změnám dodavatelů i odběratelů v čase. To však nutně nezakládá žádnou vědomost či srozumění o tom, že by se mělo nebo mohlo jednat o daňový podvod! Soud z provedených 2230 odposlechů neuvádí žádný, který by toto měl dokazovat.
 3. Jediné hovory, které soud z 2230 učiněných specifikuje, je slovy 5 záznamů, které ale dle soudu nemají prokázat mou údajnou trestnou činnost či srozumění s ní, ale mají prokázat, že jsem „dominantní“, často „vulgární“, že se x vůči mé osobě má chovat „submisivně“, či že „mu uděluji pokyny kdy a jak hradit zboží“. Není mi jasné, proč soud hodnotí můj naturel, když to nijak nesouvisí s jakýmikoliv důkazy, které by měly prokázat mou údajnou trestnou činnost. Pravděpodobně má soud za to, že tím vyzdvihne význam odposlechů (které nepřinesly orgánům činným v trestním řízení tak kýžené klíčové důkazy o mé údajné vině) a vyztuží chabý rozsudek pikantním subjektivním hodnocením. K údajné „submisivitě“ x dodávám, že náhledem do spisu bylo zjištěno, že p. x svoji obhajobu pojal velmi tvrdě, často požaduje po státních orgánech na všech stupních vysvětlení rozporů a lží, které uvádějí ve svých podáních, podal již několik stížností, i trestních oznámení. Dokonce si svým „submisivním přístupem“ vysloužil svou námitkou podanou dne 21. 7. 2016, proč nelze vrátit originální doklady, kpt. x s neochotou a arogantně odpovídá, že se x snaží zahltit orgány činné v trestním řízení nesmyslnou agendou! Pokračuje tím, že pro případné rozhodování o výši trestu může mít podstatný vliv!!! Kpt. x tím demonstruje absolutní jistotu svého počínání při vyšetřování.

Vzhledem k tomu, čemu jsem, jako poctivý občan České republiky svědomitě si po celý život plnící veškeré své povinnosti vůči státu, rodině i společnosti již po neuvěřitelných 5 let vystaven, mohu s politováním konstatovat, že v České republice neexistuje právní stát. Nejrůznější stupně státní správy – finanční správa, policie, státní zastupitelství a bohužel i soudy, ve které jsem měl ještě před pěti lety důvěru, zcela selhávají, neplní svoji funkci a naopak jsou zdatnými vykonavateli společensko-politické objednávky.

Premiér České republiky propaguje heslo, že „všichni kradnú“. Prezident i premiér České republiky uvádí, že v České republice je možné objednat si trestní stíhání. Po své otřesné pětileté zkušenosti to mohu potvrdit, neboť přesně takový dojem mám z trestního stíhání mé osoby. Dodávám však, že společensko-politická situace je taková, že trestní stíhání si asi může objednat zřejmě kdokoliv , avšak zastavit pouze někteří, pana premiéra včetně.

Psychický nátlak osmiměsíčního vazebního stíhání a dlouhodobého nespravedlivého trestního stíhání mé osoby mají velmi závažné zdravotní následky na mne i na členy mé rodiny. Moje mladší dcera x, která je těžce postižená, velmi intenzivně, citlivě a interně prožívá toto těžké období a bohužel jako následek uvedeného psychického tlaku se u ní dne 29.10.2020 projevila epilepsie prvním těžkým záchvatem. Od té doby musí každodenně užívat léky.

Na základě výše uvedeného se obracím na takovou instanci jako je Vrchní soud a ptám se, zda je skutečně možné, aby se v České republice dostalo poctivému člověku takové dehonestace, osmiměsíční vazby, zničení společnosti a života to, že dle nepravomocného rozsudku krajského soudu v uvozovkách a cituji nakonec „MĚL BÝT SROZUMĚN, ŽE BYL ZAŘAZEN DO ŘETĚZCE FIREM S CÍLEM VYLÁKAT DPH“ a pachatelé, které finanční správa a potažmo i soud jmenují dále chodí po svobodě a vysmívají se orgánům činným v trestním řízení.

Jak je možné, že byl nevinný člověk držen 8 měsíců ve vazbě proto, aby nejdříve cituji „neovlivňoval svědky“ a následně „nepokračoval v trestné činnosti“. Upozorňuji soud, že díky těmto chybným krokům orgánů činných v trestním řízení i soudů nižších instancí, které rezignovaly na jakékoliv dokazování prověřování, umožnil skutečným pachatelům, aby pohodlně svědky trestné činnosti ovlivnili, zahladili stopy, dohodli se na dalších krocích, a také jim bylo umožněno pokračovat v trestné činnosti (viz např. Ve spise založená stále aktivní internetová nabídka x na prodej řepkového oleje).

Došlo k totálnímu selhání orgánů činných v trestním řízení a jejich hlavní úlohy a bohužel musím konstatovat, že Krajský soud v Pardubicích jejich selhání nejenže nenapravil, ale dokonal.

Pokud někoho soud odsoudí na 6 let, domnívám se, že by měl mít konkrétní výčet listinných či jiných důkazů prokazující vinu. To absentuje, protože žádné takové důkazy ani existovat nemohou.

Jak jsem výše uvedl, ve své celoživotní práci jsem byl zaměstnán pouze v ekonomických funkcích, kde jsem vyplňoval různé statistické výkazy, výkazy zisků a ztrát, rozvahy, přiznání k DPH, DPFO, DPPO. Pokud jsem někdy udělal chybu, tak jsem následující měsíc v těchto výkazech mohl provést opravu.

Tímto apeluji na soudce Vrchního soudu, že rozhoduje o osudech nejen mé osoby, ale dalších lidí, žijící ve společné domácnosti a tuto možnost opravy nemá. Žádám tímto trestní senát Vrchního soudu, aby s tímto respektem rozhodoval spravedlivě, nestranně a v souladu se zjištěnými důkazními prostředky ze strany mé a mého obhájce.

Svitavy dne 24. 1. 2021

Ing. Miroslav Trávníček